Informacja o kompetencjach IUNG-PIB w zakresie kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. nr 54, poz. 326) IUNG-PIB jest jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i produktów naturalnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz do prowadzenia wykazu tych produktów.

Akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego

Warunki kwalifikowania nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz wapna do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Do rolnictwa ekologicznego mogą zostać zakwalifikowane nawozy oraz środki poprawiające właściwości gleby zawierające w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w Załączniku II, do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy

 • Dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu oraz produkty nawozowe oznaczone znakiem CE na podstawie:

  • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
  • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
  • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby

 • Dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu na podstawie:

  • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
  • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
  • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
  • wyników badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych potwierdzających spełnienie przez nawóz/środek poprawiający właściwości gleby wymagań jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

 • Wapno nawozowe na podstawie:

  • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
  • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
  • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
  • kopii opinii wydanej przez IUNG-PIB o przydatności wapna do stosowania w rolnictwie

Koszty związane z kwalifikacją produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym ponosi producent lub importer nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby